wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1 Informacje ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepkormoran.pl prowadzony jest przez firmę: Wydawnictwo Kormoran Centrum Kormoran Radosław Nyczaj, z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Jaspisowa 4/6 , NIP 525-137-56-68, REGON 012198576, wpisana pod nr 222931 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 
§2 Definicje
Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.
Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklepkormoran.pl
Sprzedawca; Usługodawca – Wydawnictwo Kormoran Centrum Kormoran Radosław Nyczaj, ul. Jaspisowa 4/6, 05-500 Piaseczno.
Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient.
Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

§ 3 Składanie zamówień
1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
7. Usługodawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru.  W takiej sytuacji obsługa  niezwłocznie , ale najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
.

 
§4 Rodzaje i zakres usług elektronicznych
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
3. Newsletter.

§ 5 Koszty i termin wysyłki
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 5 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.
5. W przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt mailowy, gdzie Konsumentowi zostaną zaprezentowane indywidualnie obliczone koszty przesyłki, dopiero po których to zatwierdzeniu dojdzie do zawarcia umowy.§ 6 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić  : za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 
§ 7 Procedura reklamacji
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres: kormoran412@wp.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
5.  Sklep nie przyjmuje reklamacji odsyłanych przez Klienta przesyłką pobraniową.
6. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
7. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
8. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
9. Sklepkormoran.pl nie jest producentem Produktów zamieszczonych na stronie, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedawanych Towarów.
10.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 
§ 8 Prawo odstąpienia od umów
1.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres kormoran412@wp.pl  lub pocztową w formie pisemnej na adres ul. Jaspisowa 4/6, 05-500 Piaseczno,  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
3. Sklepu zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.               
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Wraz z zakupionym towarem klient zobowiązuje się zwrócić dowód zakupu tj. faktura VAT lub paragon.
7. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
8. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.
 
 
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy www.sklepkormoran.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.
5. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, konta klientów nieaktywnych (brak zamówienia w ciągu 5 lat) zostają przez nas usunięte, tym samym traci on dostęp do swojego Panelu Klienta i historii zamówień. Dane klienta znikają z naszej bazy danych. Klient w każdej chwili może założyć nowe konto i złożyć ponownie zamówienie.
  


 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu